2024-02-02

 

 

Om SFS
 
  Stadgar för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
   
  Stadgar antagna vid årsmötet 2017-04-22
 

Skriv ut stadgarna

§ 1 Föreningens namn är Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. Den officiella förkortningen är SFS.

§ 2

SFS är en ideell förening vars mål är att statistiskt dokumentera svensk fotboll och att
åskådliggöra dess historia. SFS vill gärna vara Svenska Fotbollförbundets officiella
intresseorganisation i statistikfrågor. SFS ansvarar även för Svensk fotbolls Hall-of-Fame.

§ 3

Styrelse väljs vid ordinarie Årsmöte. Styrelsen består av en ordförande som väljs på ett (1) år
och åtta (8) ledamöter som väljs på två (2) år. Fyra (4) ledamöter väljs på två (2) år, växelvis
vid varje valtillfälle. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och
övriga funktioner, liksom teckningsrätten.
Två (2) revisorer och en revisorssuppleant samt en valberedning omfattande tre (3) ledamöter,
varav en sammankallande, väljs på ett (1) år.
Valbar är varje medlem som erlagt årsavgift, liksom hedersmedlem, hedersledamot och
hedersordförande.
SvFF har rätt att utse en styrelseledamot, som anses utsedd tills SvFF annat meddelar, vilket i
så fall utökar styrelsen med en ledamot.

§4

SFS skall ha en medlems-tidning/skrift, SFS-Bolletinen, vilken normalt ges ut fyra (4) gånger
per år. Skriften/tidningen kan kompletteras med andra informationskanaler som t ex
hemsida/facebookgrupp.

§5

Medlemsavgift betalas en gång per kalenderår. Hedersmedlem, hedersledamot och
hedersordförande är befriade från avgift. Inbetalningen av medlemsavgiften initieras av SFS.

§6

Personer som gjort förnämliga insatser för dokumentation om svensk fotboll eller på annat
sätt verkat i föreningens anda kan inväljas som hedersmedlem. Förslag lämnas till styrelsen
som beslutar om inval. Medlem som gjort stora insatser i styrelsen kan utses till
hedersledamot eller hedersordförande, om det gäller insatser som ordförande, och med samma
förmåner som hedersmedlemmar. Om detta beslutar Årsmötet.

§7

SFS högsta beslutande organ är Årsmötet, till vilket alla medlemmar kallas genom styrelsens
försorg. Ordinarie Årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra Årsmöte hålls på
begäran av styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna.

§ 8

Kallelse till Årsmöte publiceras i medlemsskriften eller sker genom annat utskick. I båda
fallen ska utskick ske minst sexton (16) dagar före mötet. Kallelsen ska också publiceras i
SFS informationskanaler.

§ 9

SFS verksamhetsperiod är tiden mellan två (2) ordinarie Årsmöten. SFS räkenskapsår är lika
med kalenderår.

§ 10

På ordinarie Årsmöte skall följande punkter upptas på dagordningen.

1

 Mötets öppnande.

2

Godkännande av dagordningen

3

Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två (2) justeringsmän och rösträknare).

4

Fråga om Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

5

 Fastställande och justering av röstlängd

6

Styrelsens verksamhetsberättelse

7

Ekonomisk rapport

8

Revisionsberättelse.

9

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10

Val av ordförande för ett (1) år.

11

Val av fyra (4) ledamöter för två (2) år.

12

Val av två (2) revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år.

13

Val av valberedning, tre (3) ledamöter, för ett (1) år, varav en sammankallande.

14

Fastställande av budget för nästkommande år.

15

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

16

Behandling av styrelseförslag eller motioner som av röstberättigad medlem har inlämnats till styrelsen senast tio (10) dagar före Årsmöte

§ 11

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen kan vid behov utse ett VU (Verkställande utskott). VU behandlar frågor av formell
art som kan bli aktuella mellan styrelsemötena. Styrelsen utser inom sig ett VU på tre
personer varav ordföranden är en. För information till övriga styrelseledamöter ska ett enklare
protokoll upprättas.

§ 12

Stadgeändringar i Föreningen måste, för att bli giltiga, beslutas på två årsmöten varav minst
ett måste vara ordinarie Årsmöte.

§ 13

Beslut om Föreningens upphörande skall fattas med minst 2/3 majoritet av två (2) på varandra
följande Årsmöten. Om SFS upphör ska alla tillgångar, både ekonomiska och andra tillgångar
i form av historiskt och statistiskt material, överlämnas till Sveriges Centralförening för
Idrottens Främjande (SCIF).

   
  Denna sida är senast uppdaterad 2024-02-02