Årsmöte på GIH kl 13 den 26 september 2020

2020-09-09

 

 
 
 
 

 

 
SFS årsmöte den 26 september skjuts upp tills vidare pga rådande regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens(FHM) rekommendationer. Beslut togs vid SFS styrelsemöte den 7 september.

FHM meddelade i sitt remissvar den 27 augusti till regeringen att de kan tänka sig att höja gränsen för folksamlingar på 50 personer - regeringsbeslut från den 27 mars - till 500 personer den 1 oktober. Den gräns som gäller för folksamlingar den 26 september är alltså fortfarande regeringsbeslutet på max 50 personer.

En förening med närmare två tusen medlemmar kan inte begränsa antalet personer som får delta
i ett årsmöte till de första 50 som anmäler sig. Ny information angående datum för årsmötet kommer att meddelas i Bolletinen 3/2020 och på SFS hemsida respektive SFS Facebookgrupp.

Kallelse med stadgeenlig framförhållning kommer att ske.

 

Kallelse till ÅRSMÖTE 2020 med Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
När: Lördagen den 26 september 2019 kl 12.00 med start för årsmötet kl 13.00
Var: GIH, Lidingövägen 1, vid/bakom Stockholms Stadion (Olympiastadion)
Hur: Vi börjar kl 12.00 med lunch som SFS bjuder på.
Dock krävs anmälan
Anmälan: Senast måndag den 21 september till
'sfs @ bolletinen.se' eller mobil till Bengt Ekstedt, 0729-465666
   
  

 

                        GIH

   
  Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 16 september
och skickas  till sfs@bolletinen.se eller per post till:
Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
   c/o Bengt Ekstedt
   Aspstigen 6
   168 69 BROMMA
   
   
   
  Förslag till dagordning:
 

1

 Mötets öppnande.

2

Godkännande av dagordningen

3

Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två (2) justeringsmän och rösträknare).

4

Fråga om Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

5

 Fastställande och justering av röstlängd

6

Styrelsens verksamhetsberättelse

7

Ekonomisk rapport

8

Revisionsberättelse.

9

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10

Val av ordförande för ett (1) år.

11

Val av fyra (4) ledamöter för två (2) år.

12

Val av två (2) revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år.

13

Val av valberedning, tre (3) ledamöter, för ett (1) år, varav en sammankallande.

14

Fastställande av budget för nästkommande år.

15

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

16

Behandling av styrelseförslag eller motioner som av röstberättigad medlem har inlämnats till styrelsen senast tio (10) dagar före Årsmöte

17

Övriga frågor  

18 Mötets avslutning

 

  Hitta till GIH
Så här hittar du till GIH med tunnelbana:
- från T-centralen, tag tunnelbanan röd linje 14 mot Mörby Centrum, avstigning vid Stadion följ skyltarna mot Stadion, Idrottshögskolan
- när du kommit upp på gatan fortsätter du rakt fram till korsningen Valhallavägen/Lidingövägen (trafikljus)
- gå över gatan, sväng sedan höger och fortsätt utmed Stadionbyggnaden på Lidingövägen tills du kommer fram till "Klocktornet" på Stadion.
- följ skylten mot Idrottshögskolan och fortsätt uppför backen.
- Rakt fram är GIH:s huvudbyggnad med reception. Till vänster är idrottsentrén, där idrottshallar, omklädningsrum och vaktmästeri finns

Välkommen!
Styrelsen