Om SFS

  

 
Stadgar för                                                                    Skriv ut stadgarna:
   Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker

 

§ 1

Föreningens namn är Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. Den officiella förkortningen är SFS. SFS är Svenska Fotbollförbundets officiella intresseorganisation rörande statistikfrågor.

§ 2

SFS är en ideell förening vars målsättning är att inhämta, sammanställa och dokumentera statistik över svensk fotboll på alla nivåer, såväl bland damer som herrar, nationellt som internationellt. Samarbete etableras även med SFS:s internationella motsvarigheter.

§ 3

Medlem skall aktivt verka för att SFS blir en stark och livaktig förening.

§ 4

Styrelse väljs vid ordinarie Föreningsmöte. Styrelsen består av en ordförande som väljs på två (2) år och fyra (4) ledamöter. Två (2) ledamöter väljs på fyra (4) år, växelvis vid varje valtillfälle. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Tre (3) suppleanter, två (2) revisorer samt valberedning omfattande två (2) ledamöter väljs på två (2) år. Valbar är varje medlem som erlagt årsavgift, liksom ständig medlem. Styrelsen har rätt att till styrelsesammanträde adjungera medlem.

Dessutom har Svenska Fotbollförbundet rätt att utse en (1) styrelseledamot.

§ 5

SFS skall ha en medlemsskrift, SFS-Bolletinen, där insamlat material publiceras. Skriften utges minst fyra (4) gånger per år.

§ 6

Medlem förbinder sig att erlägga medlemsavgift, vilken betalas en gång per kalenderår. Inbetalningskort utsändes av SFS.

§ 7

SFS förbinder sig att hålla medlemsregister med adresser ā jour, medlem skall vid framställning kunna erhålla kopia på detta. Medlemsregister skall även publiceras i SFS-Bolletinen.

§ 8

Personer som gjort förnämliga insatser för dokumentation om svensk fotboll kan inväljas som hedersmedlem. Förslag tillställes styrelsen, som beslutar om inval.

§ 9

SFS:s högsta beslutande organ är Föreningsmötet, vartill alla medlemmar kallas genom styrelsens försorg. Ordinarie Föreningsmöte skall hållas varje jämnt år före april månads utgång. Extra Föreningsmöte hålles på begäran av styrelsen eller minst hälften av medlemmarna.

§ 10

Kallelse till Föreningsmöte görs i SFS-Bolletinen eller genom separat utskick som skickas med post minst sexton (16) dagar före mötet.

§ 11

SFS:s verksamhetsperiod är tiden mellan två (2) ordinarie Föreningsmöten.

§ 12

På ordinarie Föreningsmöte skall följande punkter upptas på dagordningen.

1 Mötets öppnande.
2 Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två (2) justeringsmän och rösträknare.
3 Fråga om Föreningsmötet är stadgeenligt utlyst.
4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
5 Revisionsberättelse.
6 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
7 Val av ordförande för två (2) år.
8 Val av två (2) ledamöter för fyra (4) år.
9 Val av två (2) revisorer och tre (3) suppleanter för två (2) år.
10 Val av valberedning, två (2) ledamöter, för två (2) år.
11 Fastställande av årlig medlemsavgift för den kommande tvåårsperioden.
12 Behandling av styrelseförslag eller motioner som av röstberättigad medlem inlämnats till styrelsen senast fjorton (14) dagar före Föreningsmötet.
13 Övriga frågor.
14 Mötets avslutning.


§ 13

Beslut om föreningens upphörande skall fattas med minst 2/3 majoritet av två (2) på varandra följande Föreningsmöten.

Stadgarna är antagna vid extra Föreningsmöte 1998-06-04. Paragraf 9 reviderades vid föreningens årsmöte 2001-06-14.

Denna sida är senast uppdaterad 2014-06-11